met persoonlijke bedankjes voor naasten en vrienden

met troostrijke woorden voor nabestaanden

met inspirerende gedichten en kaarten bij ziekte

Voorwaarden

Algemene voorwaarden TROOOST Webwinkel

1 Definities

1.1 Onder ‘TROOOST’ wordt verstaan; Stichting Trooost gevestigd te ( 1601 RD) Enkhuizen, aan de Oude Gracht 13, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64575454, telefoonnummer: +31 629 089 131, email: info@trooost.nl 1.2 Onder ‘Trooost Website’ wordt verstaan: www.trooost.nl. 1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is. 1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door TROOOST georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand. 1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door TROOOST en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door TROOOST en een koper. 1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de TROOOST Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van TROOOST, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de TROOOST Website.

2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de TROOOST Website tussen TROOOST en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 2.2 De koper verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement) en stemt in met de wijze waarop TROOOST zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. TROOOST zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de TROOOST Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de TROOOST Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat. 3.3 Een overeenkomst op afstand tussen TROOOST en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door TROOOST van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper. 3.4 TROOOST behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden. 3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de TROOOST Website en zolang de voorraad strekt. 3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 250,– behoudt TROOOST zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de TROOOST Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten. 4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval er betaling middels een creditcard (VISA of Mastercard) geschiedt, behoudt TROOOST zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren. 4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de TROOOST Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt TROOOST zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door TROOOST hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. 4.4 TROOOST is vrijgesteld van BTW.

5 Levering

5.1 TROOOST verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 5.2 TROOOST verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door TROOOST aangegeven op de TROOOST Website. 5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van drie (3) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van TROOOST aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@trooost.nl. 5.4 De door TROOOST genoemde aflevertermijn van de bestelling op de TROOOST Website geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn. 5.5 TROOOST zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de TROOOST Website, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden. 5.6 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper. 5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal TROOOST op de TROOOST Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn. 5.8 Afhalen van de bestelling is mogelijk, informatie over het afhalen van een bestellingen kan worden opgevraagd middels het sturen van een email aan info@trooost.nl. 5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door TROOOST is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper. 5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland heeft TROOOST uitbesteed aan PostNL. 5.11 Bestellingen kunnen worden afgeleverd aan een Postbus. 5.12 De verzendkosten per bestelling binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht. In het geval het bedrag van één afzonderlijke bestelling hoger is dan € 50,–, worden door TROOOST geen verzendkosten in rekening gebracht. 5.13 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie over de verzendkosten is te vinden op de TROOOST Website.

6 Garantie

6.1 De producten die TROOOST levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de TROOOST Website. 6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de TROOOST Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product TROOOST schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van TROOOST staan vermeld in de algemene voorwaarden). 6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de TROOOST Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan TROOOST. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.
7 Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 TROOOST draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan. 8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de TROOOST Website en haar producten, berusten bij stichting TROOOST. Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van TROOOST (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

10 Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat TROOOST zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de TROOOST Website, is TROOOST niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. TROOOST behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. 10.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de TROOOST Website, dan wel tussen TROOOST en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is TROOOST niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van TROOOST. 10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van TROOOST voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. TROOOST is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

11 Herroeping

11.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. 11.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door TROOOST moet zijn ontvangen. 11.3 In geval van ontbinding zal TROOOST de door koper aan TROOOST betaalde koopprijs, behoudens de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen (Minus €3,95 administratiekosten), mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan TROOOST is geretourneerd.

12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan TROOOST kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van TROOOST niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. TROOOST is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan TROOOST haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben TROOOST en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan TROOOST koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft. 12.2 TROOOST is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van TROOOST voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

13 Toepasselijk recht

13.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen TROOOST en koper is het Nederlandse recht van toepassing. 13.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

14 Geschilbeslechting

14.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen TROOOST en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland. 14.2 Nadat TROOOST zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 14.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. 14.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.